Milovancevic Contact

Biografija


Nastava

Konsalting

Dr Miloš Milovančević rođen je 25. aprila 1978. god. u Nišu. Živi u Nišu, Ulica Vizantijski bulevar 8/12. Osnovnu školu „Sveti Sava” u Nišu  završio je 1993. godine, a zatim je upisao Gimnaziju "Bora Stanković", matematičkog smera i istu završio 1997. godine. Školske 1997/98. upisao se na Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a isti završio 5. marta 2003. godine. Za najboljeg studenta generacije proglašen je 2003. godine. Dobitnik je nagrade Grada Niša i nagrade Univerziteta kao student generacije 2002/03. Diplomirao je na profilu Mašinske konstrukcije i mehanizacija sa srednjom ocenom 9,46 (devet i 46/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu iz oblasti Mašinskih konstrukcija, pod naslovom „Nadzor stanja radne ispravnosti mašina sa aplikacijom na železnička vozila”.
Poslediplomske magistarske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer Železničko mašinstvo upisao je 2003. godine i iste završio sa prosečnom ocenom u toku studija 10 (deset). Magistarski rad pod naslovom „Istraživanje dinamičkog ponašanja železničkih vozila sa aspekta stanja radne ispravnosti“ odbranio je 08. juna 2006. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Mentor magistarskog rada bio je prof. dr Vojislav Miltenović.
Doktorsku disertaciju pod nazivom "Izbor optimalne konfiguracije vibrodijagnostičkog sistema zasnovanog na PIC tehnologiji " odbranio je 06.12.2010. god. na Mašinskom fakultetu u Nišu, čime je stekao zvanje doktora nauka - mašinsko inženjerstvo. Mentor doktorske disetracije bio je dr Aleksandar Veg, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.
Zaposlen kao nastavnik  sa punim radnim vremenom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 01.06.2011. godine. Tečno govori engleski jezik.

Svaki patuljak koji stoji na glavi džina vidi dalje nego džin 

Uspeh u radu sa ljudima zasniva se na postavljanju pitanja na koja znamo odgovore

Sa nule na jedan je kvanti skok od sto procenata

Uspeh se nalazi u projekciji opsteg dobra a ne lične koristi

Kontakt forma

Name E-mail Message Submit

Kontakt podaci