Milovancevic Contact
Biografija i bibliografija

KNJIGE

NAUČNI RADOVI

PROJEKTI

Kao student postdiplomskog studija, stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije i kao naučni saradnik od 2003-2011. dr Miloš Milovančević bio je angažovan kao istraživač na realizaciji naučnoistraživačkih projekata na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu . Učestvovao je i u realizaciji nastavno-obrazovnog procesa u delu vežbi iz predmeta: „Upravljanje i održavanje železničkih vozila“, „Tribologija“, „Tribologija mehaničkih sistema“, „Nadzor i zaštita mehaničkih sistema“, "Modeliranje i simulacija mehaničkih sistema", "Tehnička dijagnostika" i "Ispitivanje mašinskih sistema".

U zvanje vanrednog profesora izabran je 18. aprila 2016. godine. Kao nastavnik učestvuje u nastavi više predmeta na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama.

Na studijskom programu osnovnimn akademskim studijama Mašinstva, predaje predmete: Tehnička dijagnostika, a na master studijama: Razvoj proizvoda. Pored toga, angažovan je i na osnovnim studijskim programima Inženjerski menadžment na predmetima: Marketing, Preduzetništvo, Savremene poslovne komunikacije, Upravljanje ljudskim resursima i na Master studijskom programu iz predmeta: Međunarodni marketing i brendiranje, Međunarodni projektni menadžment, Odnosi s javnošću. , Projektni menadžment ljudskih resursa.

Bio je mentor i član komisija za diplomske, magistarske i doktorske radove studenata studijskih profila Mašinstvo i Inženjerski menadžment.

U periodu od 20.06.-30.06.2013. u okviru CEEPUS programa, pozvan je kao predavač na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije.

U periodu od 01.06-30.06.2014. u okviru CEEPUS programa, pozvan je kao predavač na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije.

U periodu od 01.06-30.06.2015. u okviru CEEPUS programa, pozvan je kao predavač na Tehničkom univerzitetu u Bratislavi, Slovačka CIII-BG-0613-02-1213 nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije.

Završio EPO seminar (Nastava intelektualne svojine na fakultetima sa nastavnim materijalom EPO akademije), referenca seminara AV28-2014.

Gostujući profesor na Fakultetu matematike i informatike Sveti Kliment Ohridski univerzitet u Sofiji, Republika Bugarska, 2015-2019, EUROVEB, ERASMUS MUNDUS program

 ·       Član programskog odbora Međunarodna naučno-stručna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja 2018.

·       Član programskog odbora konferencije Teorije ekonomske integracije i zemlje u razvoju, Institut za ekonomska istraživanja BAS-a, Istraživački centar Jugoistočne Evrope.

·       Recenzent radova na konferencijama TIL, MASING, IRMES i "Pover Transmission". Takođe, recenzent radova u međunarodnim časopisima Energi reports, Engineering Structures u izdanju ELSEVIER-a i velikog broja drugih međunarodnih časopisa