diploma600Kao student poslediplomskih studija, stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije i kao istraživač saradnik od 2003-2011. godine, dr Miloš Milovančević bio je angažovan kao istraživač na realizaciji naučno istraživačkih projekata

Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Takođe je učestvovao u izvođenju nastavno-obrazovnog procesa u delu vežbi na predmetima: „Eksploatacija i održavanje železničkih vozila“, „Tribologija”, „Tribologija mašinskih sistema”, „Nadzor i zaštita mašinskih sistema”, „Modeliranje i simulacija mašinskih sistema”, „Tehnička dijagnostika” i „Ispitivanje mašinskih sistema”.

Za nastavnika u zvanju docenta izabran je 16.05.2011. godine. Za nastavnika u zvanju vanredni profesor izabran je 18.04.2016. godine. Kao nastavnik učestvuje u izvođenju nastave na više predmeta na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama.

Na osnovnim akademskim studijama Mašinskog inženjerstva angažovan je na predmetima: Tehnička dijagnostika, Ispitivanje zavarenih spojeva, a na master studijama na predmetima: Ispitivanje zavarenih konstrukcija, Razvoj proizvoda, Nadzor i dijagnostika. Osim toga, angažovan je i na studijskom profilu Inženjerski menadžment na predmetima osnovnih: Marketing, Preduzetništvo, Savremene poslovne komunikacije, Menadžment ljudskim resursima i master studija: Marketing i brendiranje, Međunarodni projektni menadžment, Poslovni bonton, Odnosi sa javnošću, Upravljanje ljudskim resursima na projektu.

Bio je mentor i član komisija na diplomskim, odnosno master i završnim radovima studenata Mašinskog fakulteta u Nišu na studijskim profilima Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

U periodu od 20.06-30.06.2013. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.

U periodu od 01.06-30.06.2014. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.

U periodu od 01.06-30.06.2015. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Tehničkom Univerzitetu u Bratislavi, Slovačka CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.