Biografija

MM0533 640x480nDr Miloš Milovančević rođen je 25. aprila 1978. god. u Nišu od roditelja Dušana i Nade Milovančević. Otac dr Dušan Milovančević, redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Majka dr Nada Milovančević primarijus opšte medicine u penziji, Doma zdravlja u Nišu.

Osnovnu školu „Sveti Sava” u Nišu završio je 1993. godine, a zatim je upisao Gimnaziju "Bora Stanković", matematičkog smera i istu završio 1997. godine.

Školske 1997/98. upisao se na Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a isti završio 5. marta 2003. godine. Za najboljeg studenta generacije proglašen je 2003. godine.

Dobitnik je nagrade Grada Niša i nagrade Univerziteta kao student generacije 2002/03.

Diplomirao je na profilu Mašinske konstrukcije i mehanizacija sa srednjom ocenom 9,46 (devet i 46/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu iz oblasti Mašinskih konstrukcija, pod naslovom „Nadzor stanja radne ispravnosti mašina sa aplikacijom na železnička vozila”.

Poslediplomske magistarske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer Železničko mašinstvo upisao je 2003. godine i iste završio sa prosečnom ocenom u toku studija 10 (deset). Magistarski rad pod naslovom „Istraživanje dinamičkog ponašanja železničkih vozila sa aspekta stanja radne ispravnosti“ odbranio je 08. juna 2006. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Mentor magistarskog rada bio je prof. dr Vojislav Miltenović.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Izbor optimalne konfiguracije vibrodijagnostičkog sistema zasnovanog na PIC tehnologiji " odbranio je 06.12.2010. god. na Mašinskom fakultetu u Nišu, čime je stekao zvanje doktora nauka - mašinsko inženjerstvo. Mentor doktorske disetracije bio je dr Aleksandar Veg, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Zaposlen kao nastavnik u zvanju vanredni profesor sa punim radnim vremenom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Tečno govori engleski jezik.

Dr Miloš Milovančević rođen je 25. aprila 1978. god. u Nišu.

Osnovnu školu „Sveti Sava” u Nišu završio je 1993. godine, a zatim je upisao Gimnaziju "Bora Stanković", matematičkog smera i istu završio 1997. godine.

Školske 1997/98. upisao se na Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a isti završio 5. marta 2003. godine. Za najboljeg studenta generacije proglašen je 2003. godine. Dobitnik je nagrade Grada Niša i nagrade Univerziteta kao student generacije 2002/03. Diplomirao je na profilu Mašinske konstrukcije i mehanizacija sa srednjom ocenom 9,46 (devet i 46/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu iz oblasti Mašinskih konstrukcija, pod naslovom „Nadzor stanja radne ispravnosti mašina sa aplikacijom na železnička vozila”.

Poslediplomske magistarske studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer Železničko mašinstvo upisao je 2003. godine i iste završio sa prosečnom ocenom u toku studija 10 (deset). Magistarski rad pod naslovom „Istraživanje dinamičkog ponašanja železničkih vozila sa aspekta stanja radne ispravnosti“ odbranio je 08. juna 2006. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Mentor magistarskog rada bio je prof. dr Vojislav Miltenović.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Izbor optimalne konfiguracije vibrodijagnostičkog sistema zasnovanog na PIC tehnologiji " odbranio je 06.12.2010. god. na Mašinskom fakultetu u Nišu, čime je stekao zvanje doktora nauka - mašinsko inženjerstvo. Mentor doktorske disetracije bio je dr Aleksandar Veg, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Menadžment transportnih usluga u sistemu logistike" odbranio je 21. jun 2011. god. na Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, Alfa univerzitet u Beogradu, čime je stekao zvanje doktora nauka – poslovna ekonomija, menadžment i biznis. Mentor doktorske disetracije bila je dr Nada Barac, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Zaposlen kao nastavnik u zvanju vanrednog profesora sa punim radnim vremenom na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 18.04.2016. godine.

Tečno govori engleski jezik.

diploma600Kao student poslediplomskih studija, stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije i kao istraživač saradnik od 2003-2011. godine, dr Miloš Milovančević bio je angažovan kao istraživač na realizaciji naučno istraživačkih projekata

Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Takođe je učestvovao u izvođenju nastavno-obrazovnog procesa u delu vežbi na predmetima: „Eksploatacija i održavanje železničkih vozila“, „Tribologija”, „Tribologija mašinskih sistema”, „Nadzor i zaštita mašinskih sistema”, „Modeliranje i simulacija mašinskih sistema”, „Tehnička dijagnostika” i „Ispitivanje mašinskih sistema”.

Za nastavnika u zvanju docenta izabran je 16.05.2011. godine. Za nastavnika u zvanju vanredni profesor izabran je 18.04.2016. godine. Kao nastavnik učestvuje u izvođenju nastave na više predmeta na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama.

Na osnovnim akademskim studijama Mašinskog inženjerstva angažovan je na predmetima: Tehnička dijagnostika, Ispitivanje zavarenih spojeva, a na master studijama na predmetima: Ispitivanje zavarenih konstrukcija, Razvoj proizvoda, Nadzor i dijagnostika. Osim toga, angažovan je i na studijskom profilu Inženjerski menadžment na predmetima osnovnih: Marketing, Preduzetništvo, Savremene poslovne komunikacije, Menadžment ljudskim resursima i master studija: Marketing i brendiranje, Međunarodni projektni menadžment, Poslovni bonton, Odnosi sa javnošću, Upravljanje ljudskim resursima na projektu.

Bio je mentor i član komisija na diplomskim, odnosno master i završnim radovima studenata Mašinskog fakulteta u Nišu na studijskim profilima Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

U periodu od 20.06-30.06.2013. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.

U periodu od 01.06-30.06.2014. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji, Bugarska, CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.

U periodu od 01.06-30.06.2015. godine u okviru programa CEEPUS boravio je na Tehničkom Univerzitetu u Bratislavi, Slovačka CIII-BG-0613-02-1213 nanotechnologies, materials and new production technologies.